VERZUIM:

arbodienstverlening

IDEO Advies is al vele jaren actief in de arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en re-integratie. Als een medewerker (onverhoopt) toch ziek wordt, dan is professionele en zorgvuldige begeleiding van de medewerker en de re-integratie van groot belang. Die begeleiding en heel veel interventies bieden wij graag.

We leveren arbodienstverlening die aansluit bij de behoefte van de opdrachtgever en die voldoet aan wettelijke criteria. Bij ons kan je kiezen voor afname van verrichtingen tot all-in arbodienstverlening op abonnementsbasis. Persoonlijk contact en korte lijnen vinden we belangrijk, onze professionals en back office zijn goed bereikbaar. Wij werken op basis van de maatwerkregeling.

We zijn gespecialiseerd in:

 • Maatwerk: Je bepaalt wat u zelf doet en wat u uitbesteedt: we maken heldere afspraken hierover.
 • Strategisch adviseren in complexe verzuimdossiers: samen met jullie streven we naar een lager verzuim en een betere duurzame inzetbaarheid.

We koppelen een vaste inzetbaarheidscoach aan uw organisatie, die de verzuimbegeleiding monitort en benodigde acties inzet. Onze (bedrijfs)artsen zijn BIG geregistreerd. Zij zijn belastbaarheidsadviseurs, die mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen en adviseren over de re-integratie. Ook werken wij met ondersteuners van de bedrijfsarts, die onder supervisie van de bedrijfsarts een deel van de consulten en bijbehorende taken uitvoeren.

We hebben veel deskundigheid in huis. Door een grote providerboog en een groot netwerk met specialisten zijn we in staat om snel passende zorg te organiseren, gericht op herstel en duurzame inzetbaarheid. Voor psychologische zorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, veiligheidskundigen, vertrouwenspersonen werken we met vaste dedicated providers, die onze visie ondersteunen en met wie het prettig samenwerken is. Naast verzuimbegeleiding bieden wij ook zeer uiteenlopende preventieve interventies die bijdragen aan een gezond werkklimaat, zoals Preventieve Medische Onderzoeken, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar ook workshops voor gezond en plezierig werken. Wij bieden hulp en bemiddeling bij alle gewenste interventies die nodig zijn bij duurzame re-integratie en bij gezond en fit werken.

Download de flyer met aanvullende informatie over onze arbodienstverlening.

Als door ziekte onzeker is of een werknemer het eigen werk op termijn nog volledig kan uitvoeren, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

 • Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt?
 • Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen?
 • Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?

 

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel. De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met een vertegenwoordiger van de werkgever en met de werknemer. Ook vindt een inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie zijn als structurele oplossing. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

Kan een werknemer niet terugkeren in het eigen werk, dan bieden we resultaatgerichte re-integratie trajecten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), verplicht om spoor 1 en spoor 2 goed te onderzoeken en als spoor 1 niet lukt, een spoor 2 traject te starten.

Al onze inspanningen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter, UWV-proof, vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichtingen, maar bovenal helpen wij mensen adequaat op weg naar een nieuwe baan.

We beschikken over een groot netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken voor het vinden van een stageplek, een werkervaringsplaats, maar ook daadwerkelijke betaalde functies. Korte lijnen met zowel de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts, vinden we erg belangrijk. We stellen op basis van een uitgebreide intake, een trajectplan op. Bij ons betaalt u geen standaardtrajectprijzen, alleen daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht (ook als het re-integratietraject eerder stopt of snel tot resultaat leidt). Bij een succesvolle externe plaatsing (minimaal half jaar contract) wordt een plaatsingstoeslag berekend.

Als de communicatie tussen werkgever en werknemer niet soepel verloopt of als er een arbeidsconflict meespeelt, dan kan bemiddeling of mediation gewenst / nodig zijn. We kunnen als onafhankelijke derde in gesprek gaan voor een bemiddeling of een geregistreerde mediator inzetten als dit geïndiceerd is. Graag bespreken we de situatie met u, zodat we een passend aanbod kunnen doen.

Met diverse interventies kunnen we mensen helpen die mentale problemen ervaren. Denk aan:

 • Coaching
 • Psycholoog
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Hulp bij financiële problemen
 • Verslavingszorg

Neem contact op voor meer informatie.

VITAAL LEIDERSCHAP

Juist in deze tijd komt er veel aan op vitaal leiderschap. Hoe blijf je met je medewerkers in verbinding? Hoe stimuleer je vitaliteit? Hoe houd je medewerkers betrokken? Hoe zie/hoor je dat het (even) niet zo lekker met iemand gaat. Vanuit de sessie ‘vitaal leiderschap’ krijgen leidinggevenden zicht op de gezondheid van hun team en handvaten voor het optimaliseren ervan.

Onderlinge communicatie is zeker in tijden van online werken best een uitdaging. Het goede gesprek voeren, oprechte interesse tonen, doorvragen als je niet de vinger ergens niet achter krijgt. Gesprekken over de vitaliteit van medewerkers zijn belangrijker dan ooit in deze tijd. In deze sessie zoomen we in op de voorwaarden voor een goed gesprek over vitaliteit en veerkracht. Leidinggevenden krijgen inzicht in (vroeg)signalen van afnemende inzetbaarheid, uitdagingen voor medewerkers in tijden van hybride werken en bovenal inzichten om gesprekken (en eventueel andere interventies) in te zetten om de vitaliteit van medewerkers te optimaliseren.

 

OMGAAN MET VERZUIM

Al vele jaren verzorgt IDEO ADVIES op inspirerende wijze workshops op het gebied van verzuim aan leidinggevenden/management/directie. We richten ons in onze workshops op:

 • Verzuimreductie
 • Wettelijke kaders
 • Bewustwording eigen rol leidinggevende
 • Adequaat hulplijnen inschakelen
 • Beïnvloeding van gedrag
 • Gespreksvaardigheden binnen verzuim en duurzame inzetbaarheidsgesprekken

Tijdens een workshop zullen de leidinggevenden handvaten krijgen om zelf en met het team aan de slag te gaan rondom deze thema’s. Doelstelling is om de duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers te optimaliseren.

 

Onze trainingen bieden we altijd op maat aan, afgestemd op de situatie binnen een organisatie. Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Verzuim: mijn medewerker is ziek, wat nu?
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing
 • Hoe ga je om met een ziekmelding, wat spreek je af en wat leg je vast
 • Wie heeft welke rol en taak tijdens verzuim
 • Welke hulplijnen kan je inzetten
 • Hoe ga en blijf je in gesprek tijdens / over verzuim
 • Hoe ga je om met Frequent verzuim
 • Hoe voer je het goede gesprek
 • Vroegsignalen: herkennen en op anticiperen
 • Vitaliteit en eigenaarschap bevorderen

We dragen graag een steentje bij aan vitaliteit van mensen en organisaties. Zodat ze de uitdagingen van het leven aan kunnen en duurzaam inzetbaar zijn. Omdat vitale mensen van betekenis zijn, op hun werk, in hun eigen omgeving en in de maatschappij.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!